feline aesthetics

feline aesthetics

Tony Allain

Tony Allain

Gustav Klimt. Love. 1895

Gustav Klimt. Love. 1895

Emilie Flöge by Gustav Klimt (1902)

Emilie Flöge by Gustav Klimt (1902)

Adele Bloch-Bauer’s Portrait by Gustav Klimt (1907)

Adele Bloch-Bauer’s Portrait by Gustav Klimt (1907)

Schubert at the Piano by Gustav Klimt 1899

Schubert at the Piano by Gustav Klimt 1899

Miles Cleveland Goodwin

Miles Cleveland Goodwin

Maria Kreyn

Gustav Klimt. Mäda Primavesi (1903–2000), 1912

Gustav Klimt. Mäda Primavesi (1903–2000), 1912

Gustav Klimt. Portrait of a Lady in White (unfinished) 1918

Gustav Klimt. Portrait of a Lady in White (unfinished) 1918

Gustav Klimt. Medizin. 1897

Gustav Klimt. Medizin. 1897